Algemene voorwaarden

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Limburgia-Zutphen en de klant.

2 Limburgia-Zutphen zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.1 De klant kan de door Limburgia-Zutphen op de website aangeboden producten bestellen en afhalen. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Limburgia-Zutphen van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Limburgia-Zutphen.

2.2 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Limburgia-Zutphen het nodig acht, kan Limburgia-Zutphen telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Limburgia-Zutphen houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.3 Limburgia-Zutphen houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

2.4 De klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag kan de bestelling ontbonden worden.
De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de winkel. De producten dienen minimaal 1 uur voor sluitingstijd te worden afgehaald.

4 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Limburgia-Zutphen worden gecorrigeerd.

4.1 Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de klant de producten ophaalt in de winkel of via iDeal. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Limburgia-Zutphen bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25) aan administratiekosten verschuldigd en als Limburgia-Zutphen zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.

5 Communicatie tussen Limburgia-Zutphen en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Limburgia-Zutphen opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

6 Limburgia-Zutphen stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bij Limburgia-Zutphen te bestellen

7 Limburgia-Zutphen streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8 Limburgia-Zutphen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Limburgia-Zutphen ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9. Limburgia-Zutphen is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

10 De klant moet meewerken aan een door Limburgia-Zutphen geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

11 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.

12 Eigen ontwerp

12.1 De klant gaat ermee akkoord dat de beoordeling en beslissing om een afbeelding en/of teksten toe te staan dan wel af te wijzen bij Limburgia-Zutphen ligt. Limburgia-Zutphen correspondeert niet met de klant over de reden van afwijzing.

12.2 De klant verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde of die een religieuze inhoud hebben. 12.3 Het gebruik van een door de klant gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de klant. Limburgia-Zutphen is hiervoor niet aansprakelijk. De klant accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de klant ingezonden afbeelding en/of teksten.

Contactinformatie

Adresgegevens

Beukerstraat 83
7201 LC Zutphen

0575 545 250
info@limburgia-zutphen.nl

KvK: 08120852
BTW: NL817989584B01


Voor 13:00 besteld,
volgende dag in huis

Het grootste aanbod in taarten,
vlaaien en gebak

Elke dag ambachtelijk vers

Dagelijkse bezorgingen tussen 8:30 en 10:00 uur

Openingstijden

Maandag

08:30 - 17:00 uur

Dinsdag

08:30 - 17:00 uur

Woensdag

08:30 - 17:00 uur

Donderdag

08:30 - 17:00 uur

Vrijdag

08:30 - 17:00 uur

Zaterdag

08:30 - 17:00 uur

Zondag

Gesloten


Aangepaste openingstijden

Elke laatste zondag van de maand zijn we van 12:00 tot 17:00 uur geopend

Contactgegevens

Beschikbare betaalmethodes